• Hedmanska jubileumårets stipendium, ansökning och ansökningstider

  Hedmanska Stiftelsens styrelse beslöt år 2014 att börja utdela ett 25.000 euro stort stipendie i äran av Karl Hedmans 150-årsdag. Meningen var att stipendiet skulle utdelas vart tredje år. Den första Hedmanska jubileumårets stipendium utdelades FM, docent Harri Kalha. Det andra, 25.000 euro stora jubileumårets stipendium utdelades FM, forskare Niklas Nylund. Den tredje jubileumårets stipendium utdelades år 2020 FM Kersti Tainio.


  Föremål för stipendiet

  Hedmanska jubileumårets stipendium delas ut för finsk museal forskning eller till ett utvecklingsprojekt som stöder finsk museal verksamhet. Forskningsområdet kan vara konsthistoria, arkeologi, konservering, kulturhistoria, historia, museologi eller annan forskning som stöder museiverksamhet. Forskningsarbetet bör vara skrivet på finska, svenska eller engelska.


  Sökanden

  Stipendiet kan beviljas till en privatperson, arbetsgrupp och samfund, inhemska eller utländska.


  Ansökningstiden för Hedmanska jubileumårets stipendium år 2023

  Jubileumårets sipendium för året 2023 lediganslås härmed att sökas. Ansökningstiden utgår 30.4.2023. Sökandet sker skriftligen genom att fylla i ansökningsblanketten (obs. inga ansökningar till e-postadressen angiven i blanketten) och tillställa den till följande adress:

  Österbottens museum / Hedmanska jubileumårets stipendium 
  Skolhusgatan 2 
  65100 Vasa

  Ansökningarna bör vara framme senast sista ansökningsdagen (poststämpel godkänns). Ansökningar som är skickade elektroniskt behandlas inte. Ansökningsblanketten kan inte kompletteras till väsentliga delar efter att ansökningstiden gått ut.

  Stipendieansökningarna behandlas av stiftelsens styrelse. Styrelsen kan höra sakkunniga för att bedöma ansökningarna och för att följa upp mångåriga projekt.


  Utlåtanden / Förord

  Sökanden kan begära om utlåtande eller förord av någon som är väl insatt i sökandens projekt. Personens namn skall uppges i ansökningen. Utlåtandet eller förordet bör anslutas till stipendieansökningen inom utsatt ansökningstid. Utlåtanden och förorden behandlas konfidentiellt.


  Utdelning av stipendium samt publicering

  Den som erhåller stipendiet får ett skriftligt meddelande till adresset som uppgivits i ansökan senast i slutet av augusti. Information finns tillgänglig även på stiftelsens samt på Österbottens museums hemsidor. Till övriga sökanden meddelas inte särskilt. Hedmanska jubileumårets stipendium utdelas i september och det utdelade stipendiet står till stipendiatens förfogande i oktober.

 • Användning av stipendiet och rapportering

  Användning av stipendiet

  Den som skrivit under ansökningsblanketten ansvarar för att stipendiet används på det sättet som anges i ansökan. Om projektet skjuts upp, dess innehåll ändras eller om det förekommer ändringar i arbetsgruppens sammansättning, bör den som skrivit under ansökningsblanketten utan dröjsmål informera stiftelsen om saken för att erhålla styrelsens samtycke för ändringar i användningen av stipendiet.

  Stipendiaten skall följa lagstiftningen om beskattning. Närmare upplysningar om beskattningen ges av skattemyndigheterna.

  Stipendier är skattefria upp till beloppet av ett statligt konstnärsstipendium.


  Rapportering och redovisning för användningen av stipendiet

  Stipendiaten bör ge stiftelsen en skriftlig redogörelse över användningen av stipendiet. Om det är fråga om ett mångårigt projekt, bör stipendiaten ge stiftelsen årsrapporter.

  Stipendiaten bör efterfölja stiftelsens anvisningar gällande redogörelsen över användningen av stipendiet.

 • Förfallande av stipendiet

  Ifall stipendiet eller del av det inte lyfts inom tre år från att det beviljats, förfaller det. Utbetalningen kan även avbrytas temporärt eller permanent om styrelsen inte ger sitt samtycke till fortsättningen av projektet p. g. a. fördröjning, ändring i innehåll eller arbetsgruppens sammansättning.